(Xếp theo thứ tự thời gian được Tấn Phong Giám Mục)

 • (11/06/1933) Ðức giám mục Gioan Baotixia Nguyễn Bá Tòng

 • (29/06/1935) Ðức giám mục Giuse Ða Minh Hồ Ngọc Cẩn

 • (04/05/1938) Ðức Tổng giám mục Phêrô Martinô Ngô Ðình Thục

 • (03/12/1940) Ðức giám mục Gioan Maria Phan Ðình Phùng

 • (29/10/1945) Ðức giám mục Tađêô Lê Hữu Từ

 • (04/08/1950) Ðức giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi

 • (15/08/1950) Ðức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê

 • (03/09/1950) Ðức giám mục Ða Minh Hoàng Văn Ðoàn

 • (16/09/1951) Ðức giám mục Gioan Baotixita Trần Hữu Ðức

 • (19/03/1953) Ðức giám mục Giuse Trương Cao Ðại

 • (30/11/1955) Ðức giám mục Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền

 • (30/11/1955) Ðức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình

 • (07/02/1956) Ðức giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo

 • (26/04/1959) Ðức giám mục Phaolô Bùi Chu Tạo

 • (05/03/1960) Ðức giám mục Vinh Sơn Phạm Văn Dụ

 • (25/03/1960) Ðức giám mục Ðaminh Ðinh Ðức Trụ

 • (23/04/1960) Ðức giám mục Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang

 • (10/11/1960) Ðức giám mục Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh

 • (22/01/1961) Ðức giám mục Antôn Nguyễn Văn Thiện

 • (22/01/1961) Ðức giám mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ

 • (22/01/1961) Ðức giám mục Giuse Trần Văn Thiện

 • (22/01/1961) Ðức Tổng giám mục Philipphê Nguyễn Kim Ðiền

 • (15/03/1963) Ðức giám mục Phaolô Trần Ðình Nhiên

 • (02/06/1963) Ðức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

 • (15/08/1963) Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng

 • (13/02/1964) Ðức giám mục Giuse Lê Quý Thanh

 • (05/05/1965) Ðức giám mục Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang

 • (06/01/1966) Ðức giám mục Giuse Phạm Văn Thiên

 • (06/01/1966) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm

 • (09/01/1966) Ðức giám mục Giuse Lê Văn Ấn

 • (24/06/1967) Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

 • (15/08/1967) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai

 • (12/09/1968) Ðức giám mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu

 • (12/03/1971) Ðức giám mục Phêrô Maria Nguyễn Năng

 • (11/08/1974) Ðức giám mục Ða Minh Nguyễn Văn Lãng

 • (11/08/1974) Ðức giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi

 • (11/08/1974) Ðức giám mục Phaolô Huỳnh Ðông Các

 • (17/03/1975) Ðức giám mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm

 • (27/03/1975) Ðức giám mục Alexis Phạm Văn Lộc

 • (05/04/1975) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hoà

 • (01/05/1975) Ðức giám mục Gioan Baotixita Bùi Tuần

 • (06/06/1975) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách

 • (06/06/1975) Ðức giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận

 • (10/06/1975) Ðức giám mục Anrê Nguyễn Văn Nam

 • (22/06/1975) Ðức giám mục Phêrô Phạm Tần

 • (29/06/1975) Ðức giám mục ÐaMinh Lê Hữu Cung

 • (16/07/1975) Ðức giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật

 • (15/08/1975) Ðức giám mục Raphael Nguyễn Văn Diệp

 • (07/09/1975) Ðức Tổng giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể

 • (22/02/1976) Ðức giám mục Giacôbê Huỳnh Văn Của

 • (30/03/1976) Ðức giám mục Giuse Phan Văn Hoa

 • (14/11/1976) Ðức giám mục Giuse Phan Thế Hinh

 • (24/04/1977) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Thiện Khuyến

 • (02/02/1978) Ðức giám mục Louis Phạm Văn Nẫm

 • (18/02/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương

 • (04/03/1979) Ðức giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp

 • (08/08/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Vũ Duy Nhất

 • (08/12/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Ðinh Bỉnh

 • (22/04/1981) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

 • (15/08/1981) Ðức giám mục Giuse Trịnh Chính Trực

 • (22/11/1981) Ðức giám mục Phêrô Trần Thành Chung

 • (10/10/1982) Ðức giám mục Louis Hà Kim Danh

 • (16/12/1988) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến

 • (25/01/1989) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Quang Tuyến

 • (11/04/1991) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Phụng Hiểu

 • (03/12/1991) Ðức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

 • (07/05/1992) Ðức giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm

 • (19/11/1992) Ðức giám mục Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên

 • (11/08/1993) Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

 • (15/08/1994) Ðức giám mục Phaolô Lê Ðắc Trọng

 • (17/06/1997) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Tích Ðức

 • (18/06/1997) Ðức giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nho

 • (06/01/1999) Ðức giám mục Phêrô Trần Ðình Tứ

 • (20/05/1999) Ðức giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc

 • (29/06/1999) Ðức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt

 • (29/06/1999) Ðức giám mục Giuse Trần Xuân Tiếu

 • (12/08/1999) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Soạn

 • (30/06/2000) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh

 • (15/08/2000) Ðức giám mục Tôma Nguyễn Văn Tân

 • (08/08/2001) Ðức giám mục Giuse Hoàng Văn Tiệm

 • (11/08/2001) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan

 • (17/08/2001) Ðức giám mục Giuse Vũ Duy Thống

 • (02/01/2003) Ðức giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

 • (06/01/2003) Ðức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt

 • (18/02/2003) Ðức giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên

 • (11/06/2003) Ðức giám mục Ðôminicô Mai Thanh Lương

 • (28/08/2003) Ðức giám mục Micae Hoàng Ðức Oanh

 • (01/10/2003) Ðức giám mục Antôn Vũ Huy Chương

 • (04/08/2004) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh

 • (11/11/2004) Ðức giám mục Ðominicô Nguyễn Chu Trinh

 • (07/04/2005) Ðức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

 • (15/12/2005) Ðức giám mục Giuse Võ Ðức Minh

 • (18/01/2006) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Ðệ

 • (04/08/2006) Ðức giám mục Giuse Châu Ngọc Tri

 • (03/12/2007) Ðức giám mục Giuse Ðặng Ðức Ngân

 • (07/10/2008) Ðức giám mục Cosma Hoàng Văn Ðạt

 • (15/11/2008) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 • (05/12/2008) Ðức giám mục Lorensô Chu Văn Minh

 • (12/05/2009) Ðức giám mục Vinhsơn Nguyễn Văn Bản

 • (08/09/2009) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Năng

 • (10/10/2009) Ðức giám mục Tôma Vũ Ðình Hiệu

 • (13/01/2010) Ðức giám mục Vinhsơn Nguyễn Mạnh Hiếu

 • (04/02/2010) Ðức giám mục Matthêu Nguyễn Văn Khôi

 • (15/06/2010) Ðức giám mục Gioan Maria Vũ Tất

 • (23/07/2010) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp

 • (29/04/2011) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước

 • (23/06/2011) Ðức giám mục Vinhsơn Nguyễn Văn Long

 • (05/04/2013) Ðức giám mục Giuse Ðinh Ðức Ðạo

 • (04/09/2013) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên

 • (06/09/2013) Ðức giám mục Alphongsô Nguyễn Hữu Long

 • 0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
  Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
  Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

   
  Top